Fundacja Centrum GeoHistorii powstała w 2010 roku, a swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i archeologicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

 • Ochronę, zachowanie oraz promocję dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata;
 • Wspieranie i prowadzenie badań naukowych w zakresie geohistorii – dziedziny wiedzy, której przedmiotem są czas i przestrzeń jako podstawowe elementy charakterystyki przeszłości;
 • Pomoc samorządom, placówkom nauki i oświaty oraz placówkom kultury;
 • Wspieranie młodych naukowców podejmujących problematykę obejmującą swym zakresem obszar geohistorii;
 • Transfer do społeczeństwa wiedzy geohistorycznej i nowoczesnych technologii geoinformacyjnych;
 • Propagowanie rozwoju edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformacyjnych;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statu­towych;
 • Rozwój zasobów cyfrowych i digitalizację zbiorów w dziedzinie historii, archeologii i kultury;
 • Integrację środowisk historyków, archeologów, kartografów i innych wykorzystujących geoinformację;
 • Organizację, pomoc przy organizacji i uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, warsztatach, panelach itp. związanych z tematyką geohistorii i geoinformacji;
 • Prowadzenie stron Internetowych i Portali związanych z geohistorią i geoinformacją;
 • Promocję nowych technologii, które mogą służyć bezinwazyjnym badaniom historycznym, archeologicznym i kartograficznym.